• 0

LINA became the 8th cryptocurrency which approved by SEC Thailand

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

In the middle week of this June, we announced 7 cryptocurrencies that are allowed to be used for ICO services and transactions in cryptocurrency exchanges in Thailand. Today, we will continue to announce the 8th approved  cryptocurrency according to regulations.

After a while of assessing the legality, reliability, potential of future applications, liquidity, SEC officially announced LINA cryptocurrency issued by LINA Smart Link Swiss (SLS) from 2017 will be the eighth cryptocurrency to be legally approved in Thailand.

Like Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Stellar, LINA token from LINA SLS will be allowed to use in ICO service payment and transaction in all crypto exchange in Thailand.
Smart Links Swiss Group, a multinational corporation headquartered in Zurich, Switzerland who is working in Blockchain, Bigdata and AI. The applications was built and developed by LINA SLS include:

– LINA REVIEW: review app on Blockchain platform.
– LINA SUPPLYCHAIN: supply chain management on Blockchain platform.
– E-Government: building Digital Government on Blockchain platform.
– Healthcare: Applying SupplyChain in Health care Supplychain.

According to the report, LINA SLS has officially launched the Supply Chain application on the Blockchain platform last November. In addition, LINA SLS is also the company designated by the Lao government as an e-Government building agency for their country.

LINA SLS’s Chairman and Minister of Science and Technology of Laos – Mr. Boviengkham Vongdara at the Event of Signing the MOU in Building an e-Government application for Laos.

In Thailand, LINA SLS is also a provider of Supply chain on Blockchain solutions for corporations who are operating in the agricultural supply such as ChokChai (South East Asia’s largest dairy group); SAP Siam Food International Co. Ltd (food industry trading); AIM THAI Group (current top supplier in dried fruits industry in Thailand ); Lawola Thai Herb Tech Co., Ltd (specializing in pharmacy); Kongfawattanawtt Co., Ltd (works in education); Journey South Travel Co., Ltd (operating in the field of tourism) …

Mr. Vu Truong Ca – LINA SLS’s Chairman and Mr. Abhisit Vejjajiva – Thailand’s Prime Minister Former Thailand in The Event of Supply Chain Solution for Thailand’s Coroperation.

Source : dailynews.co.th

Details about LINA Smart Link Swiss in here: LINA SLS.

__________________
Vietnamese Version

LINA là đồng tiền điện tử thứ 8 được thông qua tại Thái Lan

Trung tuần tháng 6/2018 vừa qua, chúng tôi đã công bố 7 đồng tiền điện tử được phép sử dụng cho các dịch vụ ICO và giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử tại Thái Lan. Hôm nay, chúng tôi sẽ tiếp tục công bố đồng tiền điện tử thứ 8 đã được chấp thuận theo quy định.

Sau một thời gian đánh giá tính hợp pháp, độ tin cậy, tiềm năng của ứng dụng trong tương lai, khả năng thanh khoản, SEC đã chính thức công bố đồng tiền điện tử LINA do đơn vị LINA SLS phát hành từ năm 2017 sẽ là đồng tiền điện tử thứ 8 được chấp thuận hợp pháp tại Thái Lan theo các quy định đã công bố trước đây.

Cũng giống như các đồng tiền: Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, Ethereum Classic, Litecoin, Ripple, Stellar thì LINA token của LINA SLS được phép sử dụng cho các dịch vụ ICO và giao dịch tại các sàn giao dịch tiền điện tử tại Thái Lan.

LINA SLS là công ty đến từ Thuỵ Sĩ, LINA hoạt động trong lĩnh vực công nghệ BlockchainBigdata và AI. Các ứng dụng do LINA SLS đang xây dựng và phát triển bao gồm:

  • LINA REVIEW: ứng dụng đánh giá sản phẩm trên nền tảng Blockchain
  • LINA SUPPLYCHAIN: Chuỗi quản lý cung ứng sản phẩm trên nền tảng Blockchain
  • E-Government: Xây dựng Chính phủ điện tử trên công nghệ Blockchain
  • Healthcare: Ứng dụng công nghệ SupplyChain vào chuổi quản lý ngành y tế

Được biết, LINA SLS đã chính thức ra mắt ứng dụng Supply Chain trên nền tảng Blockchain vào tháng 11 vừa qua. Ngoài ra, LINA SLS cũng chính là công ty được chính phủ Lào chỉ định là đơn vị xây dựng nền tảng Chính phủ điện tử cho quốc gia của họ

Chủ tịch LINA và Bộ trưởng Bộ KHCN Lào – Ông Boviengkham Vongdara tại sự kiện kí hợp đồng bản MOU trong việc xây dựng ứng dụng Chính Phủ Điện Tử cho nước Lào.

Tại Thái Lan, LINA SLS còn là đơn vị cung cấp giải pháp Supply Chain trên nền tảng Blockchain cho các tập đoàn hoạt động về lĩnh vực cung ứng nông nghiệp như: ChokChai (tập đoàn chăn nuôi bò sữa lớn nhất Đông Nam Á); Tập đoàn SAP Siam Food International Co. Ltd (kinh doanh ở lĩnh vực thực phẩm); Tập đoàn AIM THAI (chuyên về cung ứng trái cây sấy hàng đầu tại Thái Lan hiện nay); Lawola Thai Herb Tech Co., Ltd (chuyên về dược); Kongfawattanawtt Co., Ltd (hoạt động trong lĩnh vực giáo dục); Journey South Travel Co., Ltd (hoạt động trong lĩnh vực du lịch)…

Ông Vũ Trường Ca – Chủ tịch HĐQT LINA SLS cùng ông Abhisit Vejjajiva – cựu Thủ tướng Thái Lan tại sự kiện cung cấp giải pháp Supply Chain cho các doanh nghiệp tại Thái Lan.
Nguồn : dailynews.co.th
Xem thông tin chi tiết về công ty LINA SLS tại đây.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close