• 48

PREVENT CANCER DISEASE FROM STAGE 0, THE NEW DIRECTION FOR HEALTHCARE OF LINA NETWORK

Đọc tin này bằng Tiếng Việt

In the Conference on 20th of March, Mytech’s representatives went to LINA Network office to discuss cooperation between LINA and MyTech in the field of Health with the theme: “Developing high technology to detect the very early cancer”.

Throughout the seminar, Mytech highly appreciated LINA Network’s Healthcare project, especially Supply Chain project – Use for traceability of medicines and combating counterfeit drugs and electronic medical records (EHR). Mytech has proposed a cooperation between the two parties, LINA Network will provide Big Data solutions and build EHR for their ecosystem.

About MyTech, what are they doing?

PROTEO is the liquid biopsy technology which can theoretically detect the very early cancer of approx. 1 mm, and it has obtained an international patent for measuring a nucleosome which is developing by MyTech. PROTEO has been successful in detecting molecular-level cancer for the first time in the world. This is the only test method that can quantify the amount of cancer-related substances.

Only by taking the patient’s blood, through a special device, was it possible to show if the patient was suffering from cancer, the result was accurate even if cancer had just formed approx 1mm (stage 0) to help early cancer monitor effectively. This technology is called “liquid biopsy”.

 

Apparently, with this cooperation, LINA Network has the opportunity to reach this technology and apply it to Vietnam Health, where the top portion of people dead by cancer suffering in the world. Furthermore, LINA hopes to contribute our efforts to complete the ecosystem include hospitals, doctors, patients, and institutions to apply to the world.

 

PHÒNG NGỪA UNG THƯ TỪ GIAI ĐOẠN 0, ĐỊNH HƯỚNG MỚI CHO LINA HEALTHCARE

Trong buổi thảo luận ngày 20 tháng 3, đại diện Mytech đến văn phòng LINA Network để tìm hiểu và thảo luận về vấn đề hợp tác giữa 2 bên trong lĩnh vực Y tế với chủ đề: “”Phát triển công nghệ cao chuẩn đoán sớm ung thư”.

     Xuyên suốt buổi hội thảo, Mytech đánh giá cao về dự án Healthcare của LINA Network, đặc biệt là dự án Supply Chain – Sử dụng cho truy xuất nguồn gốc thuốc, chống thuốc giả và ý tưởng về hồ sơ bệnh án điện tử (EHR). Mytech đã đề xuất việc hợp tác giữa 2 bên, LINA Network sẽ cung cấp giải pháp Big Data và xây dựng EHR cho hệ sinh thái của họ.

Về phía bên Mytech, họ đang làm gì?

PROTEO là công nghệ sinh thiết lỏng mà về mặt lý thuyết có thể phát hiện ung thư rất sớm phát triển bởi tập đoàn MyTech Nhật Bản.

PROTEO đã giành được bằng sáng chế quốc tế về công nghệ đo lường “nucleosome”. PROTEO lần đầu tiên trên thế giới đã thành công trong việc phát hiện ung thư cấp phân tử.

Chỉ bằng việc lấy máu của bệnh nhân, thông qua thiết bị đặc biệt đã có thể cho ra kết quả liệu bệnh nhân có đang mắc bệnh ung thư nào hay không, kết quả chính xác ngay cả khi tế bào ung thư mới hình thành với kích thước từ 1mm (giai đoạn 0) giúp tầm soát ung thư sớm hiệu quả. Công nghệ này được gọi là “sinh thiết lỏng”.

 

Song, với việc hợp tác này, LINA Network được cơ hội tiếp cận với công nghệ tiên tiến này và áp dụng cho Y tế Việt Nam, nơi có tỉ lệ người bị ung thư chết hàng đầu thế giới. Xa hơn, LINA cũng mong muốn đóng góp công sức của mình, xây dựng hoàn thiện hệ thống bệnh viện, bác sĩ, bệnh nhân, viện nghiên cứu để áp dụng cho toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close